Projekt

Cel projektu:

Celem projektu było stworzenie inwentaryzacji dla wybranych dolnośląskich obiektów obronnych o metryce pradziejowej i średniowiecznej (grodów i zamków) na podstawie danych z lotniczego skanowania laserowego, pozyskanych z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wytworzona w ramach projektu dokumentacja, zostanie przekazana Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków

Główne osiągnięcia projektu:

Z blisko 1000 obiektów funkcjonujących jako grodziska i zamki w dokumentacji konserwatorskiej, na podstawie wstępnej weryfikacji, wybrano grupę ok. 200 obiektów, dla której wykonano szczegółową dokumentację na podstawie danych z lotniczego skanowania laserowego.

Przeprowadzono weryfikacyjne badania terenowe, w tym sondażowe badania archeologiczne na wybranych obiektach (m.in. Rokitnica st. 2, Rokitnica st. 3, Sędziszowa st. 1, Sędziszowa st. 3, Wojcieszyn st. 10)

W wyniku realizacji projektu wykonano dokumentację w formie kart obiektów zawierającą ok. 1000 rycin – planów warstwicowych, wizualizacji i przekrojów.

Wśród opracowywanych obiektów były nowoodkryte stanowiska, niefunkcjonujące dotychczas w dokumentacji konserwatorskiej oraz stanowiska, dla których wykonane analizy pozwoliły na wstępną weryfikację chronologii, funkcji lub zasięgu.

Autorzy projektu mają nadzieję, że przygotowana dokumentacja stanie się podstawą do dalszych, szczegółowych badań opracowywanych obiektów, a także popularyzacji pozostałości grodów i zamków jako ważnego składnika dziedzictwa kulturowego.

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/N/HS3/04636.
Ta strona korzysta z cookies by umożliwić jej wygodne przeglądanie Więcej