Wrocławice, st. 1, gm. Milicz

Nazwa niemiecka

Breslawitz, Burgwall

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.56222222 N, 17.50527778 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

3

Chronologia

Opis

Uwagi: grodzisko okrągłe , dobrze zachowane

Datowanie: X/XI -XII w. (M. i T. Kaletynowie)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Breslawitz, Burgwall

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.56222222 N, 17.50527778 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

3

Chronologia

Badania

1960 – badania sondażowe, S. Siedlak
1991 – badania sondażowe, G. Teske
2013 – badania wykopaliskowe, J. Kolenda

Literatura

Gottschalk J., Zwei Burgwälle im östlichen Teile des Kreises, „Heimatblätter für den Kreis Militsch-Trachenberg“, 1929, nr 9.
Hellmich M., Schlesische Wehranlagen, „Altschlesien“, 1930, t. 3, s. 37-47.
Kowalenko W., Grody i osadnictwo grodowe Wielkopolski wczesnohistorycznej (od VII do XII wieku), 1938.
Uhtenwoldt H., Die Burgverfassung in der Vorgeschichte und Geschichte Schlesiens, 1938.
M. Młynarska, Burgum milickie „Kwartalnik HKM“, 1960, t. 4, s. 447-477.
T. Kaletyn, Wrocławice, pow. Milicz, „Silesia Antiqua“, 1962, . 4, s. 313
Kaletynowie M. i T., Lodowski J., Grodziska wczesnośredniowieczne województwa wrocławskiego, 1968.
Lodowski J., Dolny Śląsk na początku średniowiecza (VI-X wiek) Podstawy osadnicze i gospodarcze, 1980.
Lodowski J., Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem Śląska (VI-X w.), [w:] „Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce: materiały z konferencji, Poznań 14-16 grudnia 1987 roku“, Z. Kurnatowska, 1990, s. 173-185.
Moździoch S., Archäologische Forschungen zu frühmittelalterlichen Burgen in Schlesien, [w:] „Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittel- und Osteuropa“, J. Henning, A. T. Ruttkay (red), 1998, s. 276-291.
Krąpiec M., Kara M., Możliwości datowania metodą dendrochronologiczną oraz stan badań dendrochronologicznych wczesnośredniowiecznych grodzisk z terenu Wielkopolski, Dolnego Śląska i Małopolski, [w:] „Ziemie Polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej Mapy Europy“, H. Samsonowicz (red), 2000, s. 303-327.
Kara M. , Teske G. , Krąpiec M., Wyniki badań archeo-dendrochronologicznych wybranych grodzisk wczesnośredniowiecznych z terenu historycznej Wielkopolski, przeprowadzonych w 2005 roku „Fontes Archaeologici Posnanienses“, 2006, t. 42, s. 125-144.

Mapa